Artikler
February 26, 2022

LOTO

I forbindelse medudvikling eller anvendelse af maskiner har du muligvis stødt på begrebet LOTO. LOTO står for Lockout / Tagout som henviser til en teknik vedrørende sikkernedlukning af maskiner og i særdeleshed sikring imod utilsigtet start. I denneartikel vil vi forsøge at redegøre lidt for konceptet og forklare hvorfor, atdet kommer til at fylde mere i fremtiden.

Hvad betyder LOTO og hvordan fungerer det?

Som beskrevet i indledningen af artiklen, står LOTO for Lockout / Tagout. Konceptet er amerikansk og dette afsnit vil tage udgangspunkt i standarden 1910.147 fra OSHA(Occupational Safety and Health Administration). Lockout / Tagout er to begreber som henviser til sikringsteknikker, som skal sikre maskinerne undervedligehold og reparation.

Ved Lockoutforstås sikring af afbrudte energiforsyninger ved brug af låseudstyr.Aflåsningen af energikilderne er essentielt for konceptet, da mange ulykkersker ved genindkobling. Ved at aflåse energikilderne forhindres utilsigtet genstart.Tagout omhandler sikring af energiforsyningerne ved brug afskilte/advarselsaggregater, som advarer personer imod genindkobling. Disseanvendes på energiforsyninger/betjeningsorganer, som ikke kan aflåses.

I praksisfungerer LOTO ved, at individuelle LOTO-procedurer udføres på alle relevantemaskiner. LOTO-procedurerne skal indeholde beskrivelser vedrørende fx:

§  Formål for proceduren

§  Uddannelsesniveau eller kursuskrav til personer, som må udføreproceduren

§  Trinvis fremgangsmetode til nedlukning, isolering og frakobling afenergikilder

§  Trinvis fremgangsmetode til indsættelse og fjernelse af Lockout-udstyr

§  Trinvis fremgangsmetode til verificering af frakobling.

§  Evt. oversigt over nødvendigt LOTO-udstyr.

Der findes maskiner,hvor der ikke er behov for LOTO-procedurer. Hvis alle nedenstående krav eropfyldt, frafalder behovet for LOTO-procedurer:

1.      Maskinen eller udstyret kan ikkeindeholde ophobet energi, som kan udsætte personer for fare efter standsning afmaskinen.

2.      Maskinen eller udstyret har énenkelt energiforsyning, som er let at identificere og afbryde.

3.      Ved afbrydelse og aflåsning afomtalte energiforsyning frigives al energi og deaktiverer maskinen ellerudstyret fuldstændigt.

4.      Maskinen eller udstyret isoleresvia denne energikilde og energikilden holdes aflåst under service ogvedligehold.

5.      Et enkelt låseudstyr kan sikreenergikilden.

6.      Det er alene personen, som udførerindgrebet, der har kontrollen over låseudstyret.

7.      Service og vedligehold skaber ikkefarekilder for andre personer.

8.      Virksomheden som anvender denneundtagelse, har ikke tidligere haft ulykker på maskinen eller udstyret sominvolverer utilsigtet genindkobling eller aktivering under service ogvedligehold.

Såfremt dinemaskiner eller udstyr ikke opfylder alle ovenstående otte krav – skal dissealtså have en LOTO-procedure jf. OSHA-standarden. Men hvad har amerikanskestandarder egentlig af betydning for dig? Det kan det læse mere om nedenfor.

 

Er LOTO relevant indenfor EU?

Det korte svarer: Ja. Maskindirektivet indeholder implicit et krav om LOTO. Derudover er derflere harmoniserede standarder under Maskindirektivet, som også beskriver kravom procedurer til sikring imod utilsigtet start.

Maskindirektivetsbilag I indeholder en lang liste af krav til brugsanvisningen (1.7.4.2). Idenne liste finder du følgende krav i litra s):

”instruktionerom, hvordan justering og vedligeholdelse kan udføres på en sikker måde,herunder hvilke beskyttelsesforanstaltninger der skal træffes under disseoperationer”

Altså kræver Maskindirektivet, at brugsanvisningen har en instruktion omsikker justering og vedligehold. Der står ikke eksplicit LOTO, men LOTO er etværktøj til sikker udførsel af vedligeholdelse. Et lignende krav finder man iden harmoniserede standard EN ISO 14118:2018 Maskinsikkerhed – Forebyggelse afuventet start, afsnit 4.1:

”De nødvendige procedurer til at forhindre uventet start, herunderbortledning eller tilbageholdelse (oplagring) af energi samt metode tilverifikation, hvis dette er nødvendigt, skal beskrives i brugsanvisningen tilmaskinen og/eller i advarsler på selve maskinen.”

Ovenstående tekst er sammenlignelig med formålet med LOTO. Det samme gælderfor kravet fundet i brugsanvisningsstandarden EN ISO 20607:2019 afsnit 5.2.9:

” energistyringsprocedurer [fx adskillelse, absorption og/eller dæmpning(indeslutning), advarselsmærkning og kontrol med og omfang af energi]”

Altså er der krav til at brugsanvisningerne skal indeholde informationervedrørende sikker udførsel af vedligehold. Eksplicit er der ikke et krav omLOTO, men en energistyringsprocedure må siges at være sammenlignelig.

Det er af samme årsag, at vi mener, at LOTO kommer til at fylde mere ifremtiden. Standarderne nævnt ovenfor er relativt nye – og markedet har derforikke haft den nødvendige viden indtil nu. Markedet udvikler sig kontinuerligt –og energistyringsprocedurer eller LOTO-procedurer bliver derfor utvivlsomtintegreret i branchen over tid. Fagbegrebet bliver muligvis aldrig til LOTO,men konceptet er det samme.