Artikler
February 26, 2022

Maskinsikkerhed og CE-mærkning af maskiner

Sommaskinfabrikant eller brugervirksomhed med maskiner, har du helt sikkert stødtpå termerne maskinsikkerhed og CE-mærkning. Når maskiner anvendes ellerfremstilles er CE-mærkning og maskinsikkerhed kernebegreber, som er afhængigeaf hinanden. I denne artikel vil vi forsøge at beskrive betydningen af de to ogsammenhængen imellem dem.

CE-mærkning af maskiner

Indledningsvisgennemgås markedsføringsproceduren for maskiner. Maskiner som er korrektCE-mærket, er alle overensstemmelsesvurderet iht. maskindirektivet 2006/42/EFog potentielt underliggende harmoniserede standarder. Markedsføringsprocedurenkan findes i vejledningen til maskindirektivet under §132. Figuren er indsatnedenfor:

                             

Som det fremgåraf figuren, er markedsføringsproceduren foranderlig afhængigt af følgendefaktorer: Produkt = Maskine (ikke bilag IV), Produkt = Maskine (bilag IV) ellerProdukt = Delmaskine. Nedenstående tekst tager udgangspunkt i en almindeligmaskine (ikke bilag IV). Markedsføringsprocedurerne for bilag IV maskiner ogdelmaskiner findes i de efterfølgende to afsnit.

Når du hardesignet en maskine iht. kravene i maskindirektivets bilag I, skal du haveudført det tekniske dossier. Kravene til det tekniske dossier findes i bilagVII. Dette bilag stiller også krav om blandt andet brugsanvisning.

 

Alle maskinerskal kontrolleres via overensstemmelsesvurdering med intern fabrikationskontroliht. bilag VIII. Denne kontrol er obligatorisk og fremgår også afmarkedsføringsfiguren ovenfor. Fabrikanten har til ansvar at bedømme, hvorvidtproduktets design og dertilhørende dokumentation er i overensstemmelse medkravene i maskindirektivet.

 

Nårfabrikanten har vurderet sit produkt og dokumentation i overensstemmelse medkravene i maskindirektivet, udføres en overensstemmelseserklæring og CE-mærketpåføres maskinen. Derved har fabrikanten levet op til fabrikantensforpligtelser iht. artikel 5.

 

CE-mærkning af bilag IV maskiner

Bilag IV maskinerer særligt farlige maskiner. Disse maskiner har igennem tiden skabt flereulykker end den gennemsnitlige maskine. Listen over bilag IV maskiner findes imaskindirektivet – under bilag IV naturligvis. For at markedsføre en bilag IVmaskine har du tre muligheder jf. ovenstående figur:

1.      Hvis der findes en harmoniseretC-standard for produkttypen, kan du konstruere din maskine efter denne. Dermedfår du mulighed for at markedsføre din bilag IV maskine på samme måde som enalmindelig maskine.

2.      Hvis ikke der findes enharmoniseret C-standard for produkttypen, har du følgende to muligheder:

a.      Du kan få din maskine typeafprøvetaf et bemyndiget organ. Bemyndiget organer er virksomheder, som er certificerettil at udføre EF-typeafprøvning af maskiner. Når disse har afprøvet og godkendtdin maskine, kan du markedsføre din bilag IV maskine.

b.       Igennem auditering kan en virksomhed blive godkendt af et bemyndigetorgan til at fremstille typer af bilag IV-maskiner uden eksternEF-typeafprøvning. Dette indebærer blandt andet, at fabrikanten skal have etkvalitetsstyringssystem iht. fx EN ISO 9001, som tillader fabrikanten atmarkedsføre sine produkter.

Upåagtet afmarkedsføringsprocessen skal fabrikanten fortsat fremstille et teknisk dossierog overensstemmelseserklæring i overensstemmelse med figuren ovenfor.

 

Markedsføring af delmaskiner

Bemærk atoverskriften hedder ”markedsføring af delmaskiner”. Delmaskiner CE-mærkes ikke.Det skyldes, at delmaskiner er tiltænkt inkorporering i andre maskiner ellerdelmaskiner. Fabrikanterne af delmaskinerne kan derfor ikke lave et design, somkan overholde alle kravene i bilag I af maskindirektivet. Delmaskiner skalderfor designes i overensstemmelse med alle krav fra bilag I, som er mulige.Dernæst skal fabrikanten lave en monteringsvejledning (jf. bilag VI) oginkorporeringserklæring (jf. bilag IIB). Herefter kan du markedsføre dindelmaskine.

 

Hvad betyder maskinsikkerhed så?

Maskinsikkerheder en integreret del af CE-mærkningen af maskiner. Begrebet maskinsikkerhedstammer fra de europæiske standarder (EN), hvori der er en kategori undermaskindirektivet, der hedder maskinsikkerhed. Disse standarder indeholder enlang liste af designkrav indenfor forskellige emner. Du kan læse mere omeuropæiske standarder her. Formålet med maskinsikkerhed ogmaskinsikkerhedsstandarder er naturligvis at lave sikre maskiner og minimereulykker og skader.

Ved at designesine maskiner i henhold til harmoniserede standarder under maskindirektivet harman ret til at formode, at maskinerne er i overensstemmelse medmaskindirektivet. Altså er maskinsikkerhed en del af designprocessen, hvori dukan finde sikre designløsninger baseret på omfattende erfaringsgrundlag.