Artikler
February 26, 2022

Tekniske hjælpemidler

I forbindelse medudviklingen af jeres produkter, kan du have haft udfordringer med at finde etpassende produktdirektiv. Det kan skyldes, at produktet ikke hører under nogetproduktdirektiv. I mange tilfælde kan det være fordelagtigt at markedsføredisse som tekniske hjælpemidler. I denne artikel vil vi forsøge at redegøre forhvad et teknisk hjælpemiddel er og hvilke krav, der er til dem.

Hvad er et teknisk hjælpemiddelog hvilke krav er der til dem?

Tekniskehjælpemidler er defineret i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 om anvendelseaf tekniske hjælpemidler. Af §2 fås følgende definitioner:

”Maskiner, beholdere, apparater, redskaber ogenhver anden lignende indretning, der

a) anvendes ved forarbejdningen af et produkt,

b) anvendestil frembringelsen af et arbejdsresultat, herunder til transport og opbevaring,eller

c) tjener til udførelsen af en teknisk proces, ogdele til sådanne indretninger, præfabrikerede konstruktioner og enhver andentilvirket genstand, der er beregnet til sammen med andre genstande at indgå i enfærdig enhed.”

Som tillæg hertilskal følgende betragtning fra stk. 2 involveres:

Ved anvendelse forstå i denne bekendtgørelse:

Enhver brug af hjælpemidlet og alle hermedforbundne arbejdsfunktioner, såsom ibrugtagning, udtagning af drift, betjeningog overvågning, vedligeholdelse, indstilling, reparation, rengøring og andenpasning af hjælpemidlet.”

Ud fraovenstående kan det udledes, at alle aggregater kan anses for tekniskehjælpemidler. Altså vil du med stor sandsynlighed kunne markedsføre dit produktsom et teknisk hjælpemiddel. Kravene til disse findes ligeledes ibekendtgørelse 1109 samt bekendtgørelse 612 om indretning af tekniskehjælpemidler.

Af §8 frabekendtgørelse 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler findes krav ombrugsanvisning. Denne skal indeholde fyldestgørende oplysninger omhjælpemidlets anvendelse. Brugsanvisningen skal være på dansk og være lettilgængeligt. Dette krav findes også i bekendtgørelse 612 §51:

” § 51. Med leveringen af et teknisk hjælpemiddelskal følge sådan brugsanvisning, som er nødvendigt for, at hjælpemidlet kananvendes, transporteres og opstilles sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldtforsvarligt samt holdes i forskriftsmæssig stand. Hertil hører fornødneangivelser, planer, diagrammer o.l. for hjælpemidlets indretning og funktion,oplysning om farer eller andre særlige forhold ved hjælpemidlet, herunderbegrænsninger i brugen, som kan have betydning for sikkerhed og sundhed iarbejdsmiljøet, og som ikke er almindeligt kendt. Den skal desuden indeholdeoplysning om evt. særlige sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige iforbindelse med hjælpemidlets anvendelse, transport, opstilling ogvedligeholdelse. Er personlige værnemidler nødvendige, skal brugsanvisningengive oplysning om disses art og anvendelse, som er i overensstemmelse med deregler, der måtte være givet herom.”

Når manfremstiller tekniske hjælpemidler, skal man derfor levere brugsanvisninger medsit udstyr. Derudover skal hjælpemidlet konstrueres i overensstemmelse medbekendtgørelse 612. Heri findes diverse krav ift. udformning, materialevalg ogafskærmninger.

Når en fabrikanthar udført det tekniske hjælpemiddel i overensstemmelse med bekendtgørelse 612,kan fabrikanten med fordel levere en leverandørerklæring med produktet. Påerklæringen kan man skrive, at produktet er udført i overensstemmelse medbekendtgørelse 612 og eventuelt andre designkrav eller tests.

Afslutningsvisønsker vi at gøre opmærksom på, at retsvirkningen omkring tekniske hjælpemidleralene er gældende i Danmark.  Derudoverhar arbejdsgivere et ansvar om at udføre eftersyn på hjælpemidlerne.

Det kan du læsemere om i vores artikel vedrørende eftersyn.