Artikler
February 26, 2022

Tekniske hjælpemidler

I forbindelse med udviklingen af jeres produkter, kan du have haft udfordringer med at finde et passende produktdirektiv. Det kan skyldes, at produktet ikke hører under noget produktdirektiv. I mange tilfælde kan det være fordelagtigt at markedsføre disse som tekniske hjælpemidler. I denne artikel vil vi forsøge at redegøre for hvad et teknisk hjælpemiddel er og hvilke krav, der er til dem.

Hvad er et teknisk hjælpemiddel og hvilke krav er der?

Tekniske hjælpemidler er defineret i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 428 om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Af §4 fås følgende definitioner:

  1. Maskiner, beholdere, apparater, værktøjer, redskaber, installationer og andet udstyr, der anvendes ved arbejde, herunder til transport og opbevaring.
  2. Dele til de i nr. 1 nævnte tekniske hjælpemidler, samt præfabrikerede konstruktioner, byggevarer og enhver anden tilvirket genstand, der er beregnet til sammen med andre genstande at indgå i en færdig enhed.

Som tillæg hertil skal følgende betragtning fra stk. 2 involveres:

Ved anvendelse forstå i denne bekendtgørelse:

Enhver brug af et teknisk hjælpemiddel og alle hermed forbundne arbejdsfunktioner, herunder transport, opstilling, nedtagning, installation, ibrugtagning, udtagning af drift, betjening og overvågning, indstilling, eftersyn, vedligeholdelse, reparation, rengøring og anden pasning af hjælpemidlet.

Ud fra ovenstående kan det udledes, at alle aggregater kan anses for tekniske hjælpemidler. Altså vil du med stor sandsynlighed kunne markedsføre dit produkt som et teknisk hjælpemiddel. Kravene til disse findes ligeledes i bekendtgørelse 428 samt bekendtgørelse 429 om indretning af tekniske hjælpemidler.

Af §16 fra bekendtgørelse 428 om anvendelse af tekniske hjælpemidler findes krav om brugsanvisning, i det omfang det har betydning for sikkerhed og sundhed i forbindelse med anvendelsen af et teknisk hjælpemiddel. Denne skal indeholde fyldestgørende oplysninger om hjælpemidlets anvendelse. Brugsanvisningen skal være på dansk og være let tilgængeligt.

Dette krav findes også i bekendtgørelse 429 §34:

Med leveringen af et teknisk hjælpemiddel eller ved ibrugtagningen af et teknisk hjælpemiddel fremstillet til eget brug skal følge sådan brugsanvisning med de oplysninger, der er nødvendige for, at det tekniske hjælpemiddel kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Brugsanvisningen skal indeholdeanvisninger om anvendelsen af det tekniske hjælpemiddel, planer, diagrammer o.l. for hjælpemidlets indretning og funktion, oplysning om farer eller andre særlige forhold ved hjælpemidlet, herunder begrænsninger i anvendelsen, som kan have betydning for sikkerhed og sundhed, og som ikke er almindeligt kendt. Er brug af personlige værnemidler nødvendig ved anvendelsen af det tekniske hjælpemiddel, skal brugsanvisningen give oplysning om værnemidlernes art og anvendelse.

Stk. 3. Brugsanvisningen skal indeholdeoplysning er vedrørende uregelmæssigheder, der kan forudsiges. Hvis driftsforstyrrelser, svigt af automatik eller andre ekstraordinære situationer ved det tekniske hjælpemiddel kan bevirke farlige tilstande, skal brugsanvisningen indeholde advarsel herom og instruktion for, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal træffes i de pågældende situationer.

Stk. 4. Brugsanvisningen skal være fyldestgørende og let forståelig for dem, der kan påregnes at skulle benytte den. Den skal som minimum være affattet på dansk.

Stk. 5. Brugsanvisningen skal ajourføres, hvis indretningen af det tekniske hjælpemiddel ændres.

Når man fremstiller tekniske hjælpemidler, skal man derfor levere brugsanvisninger med sit udstyr. Derudover skal hjælpemidlet konstrueres i overensstemmelse med bekendtgørelse 429. Heri findes diverse krav ift. udformning, materialevalg og afskærmninger.

Når en fabrikant har udført det tekniske hjælpemiddel i overensstemmelse med bekendtgørelse 429, kan fabrikanten med fordel levere en leverandørerklæring med produktet. På erklæringen kan man skrive, at produktet er udført i overensstemmelse med bekendtgørelse 429 og eventuelt andre designkrav eller tests.

Afslutningsvis ønsker vi at gøre opmærksom på, at retsvirkningen omkring tekniske hjælpemidler alene er gældende i Danmark.  Derudover har arbejdsgivere et ansvar om at udføre eftersyn på hjælpemidlerne.

Det kan du læse mere om i vores artikel vedrørende eftersyn.