Artikler
February 26, 2022

Tekniske hjælpemidler

I forbindelse medudviklingen af jeres produkter, kan du have haft udfordringer med at finde et passende produktdirektiv. Det kan skyldes, at produktet ikke hører under noget produktdirektiv. I mange tilfælde kan det være fordelagtigt at markedsføre disse som tekniske hjælpemidler. I denne artikel vil vi forsøge at redegøre for hvad et teknisk hjælpemiddel er og hvilke krav, der er til dem.

Hvad er et teknisk hjælpemiddel og hvilke krav er der til dem?

Tekniske hjælpemidler er defineret i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Af §2 fås følgende definitioner:

”Maskiner, beholdere, apparater, redskaber og enhver anden lignende indretning, der

a) anvendes ved forarbejdningen af et produkt,

b) anvendestil frembringelsen af et arbejdsresultat, herunder til transport og opbevaring, eller

c) tjener til udførelsen af en teknisk proces, og dele til sådanne indretninger, præfabrikerede konstruktioner og enhver anden tilvirket genstand, der er beregnet til sammen med andre genstande at indgå i en færdig enhed.”

Som tillæg hertil skal følgende betragtning fra stk. 2 involveres:

Ved anvendelse forstå i denne bekendtgørelse:

Enhver brug af hjælpemidlet og alle hermed forbundne arbejdsfunktioner, såsom ibrugtagning, udtagning af drift, betjening og overvågning, vedligeholdelse, indstilling, reparation, rengøring og anden pasning af hjælpemidlet.”

Ud fra ovenstående kan det udledes, at alle aggregater kan anses for tekniske hjælpemidler. Altså vil du med stor sandsynlighed kunne markedsføre dit produkt som et teknisk hjælpemiddel. Kravene til disse findes ligeledes i bekendtgørelse 1109 samt bekendtgørelse 612 om indretning af tekniske hjælpemidler.

Af §8 frabekendtgørelse 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler findes krav om brugsanvisning. Denne skal indeholde fyldestgørende oplysninger om hjælpemidlets anvendelse. Brugsanvisningen skal være på dansk og være lettilgængeligt. Dette krav findes også i bekendtgørelse 612 §51:

” § 51. Med leveringen af et teknisk hjælpemiddel skal følge sådan brugsanvisning, som er nødvendigt for, at hjælpemidlet kan anvendes, transporteres og opstilles sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt holdes i forskriftsmæssig stand. Hertil hører fornødne angivelser, planer, diagrammer o.l. for hjælpemidlets indretning og funktion, oplysning om farer eller andre særlige forhold ved hjælpemidlet, herunder begrænsninger i brugen, som kan have betydning for sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet, og som ikke er almindeligt kendt. Den skal desuden indeholdeoplysning om evt. særlige sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige i forbindelse med hjælpemidlets anvendelse, transport, opstilling og vedligeholdelse. Er personlige værnemidler nødvendige, skal brugsanvisningen give oplysning om disses art og anvendelse, som er i overensstemmelse med de regler, der måtte være givet herom.”

Når man fremstiller tekniske hjælpemidler, skal man derfor levere brugsanvisninger med sit udstyr. Derudover skal hjælpemidlet konstrueres i overensstemmelse medbekendtgørelse 612. Heri findes diverse krav ift. udformning, materialevalg og afskærmninger.

Når en fabrikant har udført det tekniske hjælpemiddel i overensstemmelse med bekendtgørelse 612,kan fabrikanten med fordel levere en leverandørerklæring med produktet. På erklæringen kan man skrive, at produktet er udført i overensstemmelse medbekendtgørelse 612 og eventuelt andre designkrav eller tests.

Afslutningsvisønsker vi at gøre opmærksom på, at retsvirkningen omkring tekniske hjælpemidler alene er gældende i Danmark.  Derudover har arbejdsgivere et ansvar om at udføre eftersyn på hjælpemidlerne.

Det kan du læse mere om i vores artikel vedrørende eftersyn.